مثال از محاسبه سرمایه در گردش


نحوه محاسبه سود کسب و کار

نحوه محاسبه فرمول نسبت سرمایه در گردش محاسبه هنجارهای سرمایه در گردش بر روی مثال. نحوه تعیین نسبت سرمایه در گردش

نسبت سرمایه در گردش شاخصی است که تعیین می کند حداقل اندازهوجود آن برای اطمینان از جریان طبیعی کافی است فرآیند تکنولوژیکی. این مقدار برای این نهاد تجاری مقدار ثابتی ندارد. نسبت سرمایه در گردش مستقیماً به حجم محصولات تولید شده و همچنین به کار عرضه و خدمات فروش ، لیست مجموعه کالاها و اشکال تسویه حساب با مشتریان بستگی دارد. در بخش مالی شرکت، این شاخص بیشترین متغیر را دارد.

در مرحله دوم محاسبه شاخص، مقدار منابع کاری تعیین می شود که حجم آن برای ایجاد موارد لازم برای تداوم ضروری است. چرخه تولیدمقدار حاشیه برای هر عنصر موجود در فرآیند فن آوری. بنابراین، تعریفی از استانداردهای خصوصی وجود دارد. هر عنصر با یک فرمول محاسبه می شود. این محصول هنجار موجودی وجوه در گردش برای یک عنصر واحد را با ضریب به دست آمده از تقسیم مخارج این جزء برای دوره برنامه ریزی شده بر ارزش این دوره بیان می کند.

نسبت سرمایه در گردش محاسبه شده برای شرکت از مقداری تشکیل شده است که با جمع بندی شاخص های خصوصی موجودی منابع تولید تعیین می شود. اندازه آن بیانگر حداقل حجم کالاها و دارایی های مادی است که عملکرد صاف شرکت را تضمین می کند.

نسبت سرمایه در گردش عبارت است از مقدار:

سهام استاندارد برای مقاصد صنعتی؛

استاندارد کار در حال پیشرفت؛

استاندارد صادر شده است کالاهای تمام شده;

نرخ هزینه های مربوط به دوره های آتی.

ارزش شاخص برای سهام مربوط به تولید محصولات، منابع را بر اساس انواع جداگانه آنها محدود می کند گروه های همگنمواد. اندازه این استاندارد به طور مستقیم به مدت زمانی که مقادیر در مرحله آماده سازی هستند و همچنین در دوره فرآیند فن آوری بستگی دارد. سهام بیمه نیز در نظر گرفته شده است.

نسبت سرمایه در گردش در کار در حال انجام مستقیماً به چهار عامل اصلی بستگی دارد. این شامل:

حجم و ترکیب محصولات؛

ماهیت افزایش هزینه ها در طول فرآیند ترخیص کالا.

اگر مقداری از منابع در شرکت وجود داشته باشد که برای آوردن آن کافی نباشد ارزش هنجاری، فرآیندهایی وجود دارند که به موارد زیر کمک می کنند:

کاهش ترخیص کالا؛

وقفه در تولید و همچنین فروش و در نتیجه عدم تحقق شاخص های برنامه ریزی شده.

تخلف از برنامه های تحویل کالا به مشتریان.

در شرایط مدرن بازار، اهمیت محاسبه هنجارهای سرمایه در گردش رو به افزایش است که کاربرد صحیح آنها در عمل منجر به تقویت می شود. وضعیت مالیواحد تجاری و توان پرداخت بدهی آن

استاندارد سرمایه در گردش در حال انجام باید ریتم فرآیند تولید و یکنواختی دریافت محصولات نهایی به انبار را تضمین کند. این استاندارد بهای تمام شده محصولاتی را که در مراحل مختلف فرآیند تولید شروع شده، اما به پایان نرسیده است، بیان می کند. در نتیجه محاسبه، مقدار حداقل ذخیره کافی برای عملکرد عادی تولید باید تعیین شود. سهمیه بندی سرمایه در گردش در حال انجام توسط گروه ها یا انواع محصولات انجام می شود. اگر طیف محصولات متنوع باشد، استاندارد برای محصولات اصلی محاسبه می شود که 70-80٪ از حجم کل آن را تشکیل می دهند.

استاندارد سرمایه در گردش در حال انجام توسط:

H \u003d P x T x K

P - هزینه های یک روزه برای تولید محصولات؛

T مدت چرخه تولید است.

K - ضریب افزایش هزینه ها.

هزینه های یک روزه بر اساس برآورد بهای تمام شده برای تولید محصولات قابل بازار در سه ماهه یا سال مربوطه تعیین می شود.

P = برآورد هزینه تولید / 90 (360).

نرخ موجودی در روز برای کار در حال پیشرفت حاصل ضرب مدت چرخه تولید و ضریب افزایش هزینه است. مدت چرخه تولید یک دوره زمانی تقویمی از لحظه تولید مواد اولیه و مواد اولیه تا زمان عرضه محصول نهایی و تحویل به انبار است.

چرخه تولید شامل :

ذخیره فناوری(زمان پردازش مستقیم محصول)؛

سهام حمل و نقل(زمان انتقال محصول از یک محل کار به محل دیگر و به انبار)؛

سهام کار(زمان اقامت محصولات بین عملیات پردازش)؛

سهام ایمنی(در صورت تاخیر در هر عملیات).

چرخه تولید برای هر نوع محصول تعیین می شود روزهای تقویمبر اساس تعداد نوبت در روز. با طیف قابل توجهی از محصولات، مدت چرخه تولید به عنوان میانگین وزنی تعیین می شود.

عامل افزایش هزینهمنعکس کننده ماهیت افزایش هزینه ها در کار در حال انجام بر اساس روزهای چرخه تولید است و کمی نرخ سهام را کاهش می دهد (مقدار ضریب همیشه کمتر از یک است).

تمام هزینه های در حال انجام کار به یک بار و افزایشی تقسیم می شود. هزینه های غیر تکراری شامل هزینه های انجام شده در ابتدای (معمولا در روز اول) چرخه تولید و شامل هزینه های مواد اولیه، مواد، محصولات نیمه تمام و غیره می شود. به طور مساوی یا یکنواخت و در حال رشد در نظر گرفته می شوند.

با افزایش یکنواخت و نابرابر هزینه ها، ضریب افزایش هزینه ها تعیین می شود.

اگر تمام هزینه های انجام شده در کار در حال انجام به یک بار و یکنواخت افزایشی تقسیم شود، ضریب افزایش هزینه با فرمول تعیین می شود:

K \u003d (Ze + 0.5Zn) / (Ze + Zn)

K - ضریب افزایش هزینه ها؛

Ze - هزینه های یک بار مصرف؛

روی - افزایش هزینه ها.

با افزایش نابرابر هزینه ها بر اساس روزهای چرخه تولید، ضریب افزایش هزینه با فرمول تعیین می شود:

K \u003d (ZexT) + (Z2xT2) + (Z3xT3) + . + (0.5xSrxT) / CxT

Ze - هزینه های یکبار مصرف در ابتدای چرخه تولید؛

Z2, Z3, . - هزینه بر اساس روزهای چرخه تولید;

T2, T3, . - زمان از لحظه عملیات یک بار مصرف تا پایان چرخه تولید.

Зр - هزینه های متحمل شده به طور مساوی در طول چرخه تولید؛

ج - هزینه تولید محصول؛

T مدت چرخه تولید است.

هزینه هایی که به طور مساوی افزایش می یابند (Cp) با نصف نرخ پذیرفته می شوند، زیرا به طور همزمان در تمام مراحل چرخه تولید وجود دارند. برای شرکت هایی که در آنها استفاده از روش حساب مستقیم برای محاسبه استاندارد سرمایه در گردش در جریان کار غیرممکن است، این استاندارد بر اساس داده های گردش سرمایه در گردش در کار در حال انجام در دوره قبل تعیین می شود. برای انجام این کار، میانگین مانده واقعی وجوه در حال انجام باید بر میانگین تولید روزانه به هزینه تولید (نرخ سرمایه در گردش) تقسیم شود و طبق برنامه سه ماهه چهارم سال آینده در تولید یک روزه ضرب شود. .

منابع تشکیل سرمایه در گردش (SBS) به دو نوع تقسیم می شوند

1. OBS خود:

n سرمایه در گردش (وجوه صاحبان شرکت)؛

n سود - منبع اصلی؛

n بدهی پایدار (معادل وجوه خود):

2. وجوه جمع آوری شده:

¨ قرض گرفته شده (وام بانکی کوتاه مدت)؛

¨ دیگر (موجودی وجوه، ذخایری که برای هدف مورد نظر خود استفاده نشده است).

برای اطمینان از تولید و فروش بی وقفه محصولات و همچنین استفاده موثر از سرمایه در گردش در بنگاه ها، سهمیه بندی آنها انجام می شود. با کمک آن، کل نیاز شرکت به سرمایه در گردش مشخص می شود.

نرخ مصرف حداکثر مقادیر مطلق مجاز مصرف مواد اولیه و مواد، سوخت و انرژی الکتریکیبرای تولید یک واحد خروجی

سهمیه بندی مصرف انواع خاصیمنابع مادی برای انطباق با برخی فراهم می کند اصول علمی. موارد اصلی باید عبارتند از: پیشرفت، امکان سنجی فنی و اقتصادی، پویایی و تضمین کاهش استانداردها.

در عمل از سه روش عادی سازی سرمایه در گردش استفاده می شود:
1) تحلیلی- تجزیه و تحلیل کامل اقلام موجودی نقدی را با استخراج بعدی موارد اضافی از آنها فراهم می کند.

2) ضریب- برای روشن شدن است مقررات جاریسرمایه در گردش خود مطابق با تغییرات شاخص های تولید؛
3) روش شمارش مستقیم- محاسبه استانداردهای علمی برای هر عنصر سرمایه در گردش نرمال شده.

هنگام تعیین هنجارها و استانداردها برای سال برنامه ریزی شده، استفاده از روش تجربی-آماری و محاسباتی-تحلیلی توصیه می شود.

نرخ سرمایه در گردش- مقدار مربوط به حداقل حجم ذخایر توجیه شده اقتصادی. معمولاً در روز تنظیم می شود.

استاندارد سیستم عامل- حداقل مقدار مورد نیاز پولتضمین تداوم کسب و کار

هنجار سیستم عامل (N a.os) با فرمول تعیین می شود:

N a.os \u003d Z tech + Z str + Z tran + Z tech + P r,

جایی که جریان Z سهام فعلی است (نوع اصلی سهام، مهم ترین مقدار در هنجار سیستم عامل)؛ З str - سهام ایمنی;

Z tran - انبار حمل و نقل؛

Z tech - ذخیره تکنولوژیکی؛

P p - زمان مورد نیاز برای پذیرش.

سهام فعلی با فرمول تعیین می شود:

جایی که C p - هزینه تحویل.

و - فاصله بین تحویل.

سهام ایمنی (دومین نوع سهام بزرگ) با فرمول تعیین می شود:

سهام حمل و نقل به عنوان مازاد بر شرایط گردش بار (زمان تحویل کالا از تامین کننده به خریدار) نسبت به شرایط گردش سند تعریف می شود.

حاشیه تکنولوژیکی - زمان مورد نیاز برای آماده سازی مواد برای تولید.

استاندارد OBS با فرمول تعیین می شود:

N obs \u003d P * N a.os،

که در آن P میانگین مصرف روزانه سرمایه در گردش است.

N a.os - هنجار OBS.

استاندارد OBS را نیز می توان با فرمول پیدا کرد:

که در آن B مصرف (خروجی) عنصر OBS برای دوره (روبل) است.

T مدت دوره (روز) است.

N a.os - نرخ سرمایه در گردش برای عنصر (روز).

نسبت سرمایه در گردش موجودی ها تعریف شده است:

جایی که З av.s - میانگین مصرف روزانه بر حسب ارزش؛

N s - نرخ سهام در روز.

سهمیه بندی دارایی های ثابت در حال انجام (N np) طبق فرمول انجام می شود:

H np \u003d VP sr.d. * P c * K،

که در آن VP av.d میانگین تولید روزانه محصولات به قیمت تمام شده تولید است.

P c - مدت چرخه تولید؛

K - ضریب افزایش هزینه ها که با افزایش یکنواخت هزینه ها با فرمول تعیین می شود:

جایی که Ф e - هزینه های یک بار مصرف؛

F n - افزایش هزینه ها.

با افزایش نابرابر هزینه ها

K \u003d C cf / P

جایی که C cf - میانگین هزینه یک محصول در حال پیشرفت؛

P هزینه تولید محصول است.

نسبت سرمایه در گردش در هزینه های معوق (Nbp) با فرمول تعیین می شود:

N b.p. \u003d شروع RBP + RBP قبل از RBP s،

جایی که RBP nach - مبلغ انتقال هزینه های معوق در ابتدای سال برنامه ریزی شده؛

RBP - هزینه های معوق در سال آینده که توسط برآوردها پیش بینی شده است.

RBP s - هزینه های معوق که باید به هزینه تولید سال آینده پرداخت شود.

استاندارد سرمایه در گردش در مانده محصولات نهایی تعریف شده است:

N g.p \u003d VGP روز. * N z.skl. ،

که در آن روز GWP. - هزینه تولید یک روزه محصولات نهایی؛

N z.skl - نرخ سهام آنها در انبار در روز.

نسبت کل سرمایه در گردش مجموع نسبت های سرمایه در گردش محاسبه شده برای عناصر جداگانه است.

نسبت سرمایه در گردش در موجودی ها - 2200 هزار روبل،

هزینه های هنجاری برای دوره های آینده - 500 هزار روبل،

طرح عرضه محصول 6000 عدد،

مدت چرخه تولید - 30 روز؛

هزینه تولید یک محصول 36 هزار روبل است.

ضریب افزایش هزینه - 0.85;

هنجار موجودی محصولات نهایی در انبار 26 روز است.

تعریف کردن:

1. نسبت سرمایه در گردش در کار در حال انجام;

2. استاندارد سرمایه در گردش در محصولات نهایی.

3. استاندارد کلی سرمایه در گردش شرکت.

راه حل:

1. استاندارد سرمایه در گردش در حال انجام توسط فرمول تعیین می شود:

ب - حجم خروجی از نظر فیزیکی.

ج - هزینه یک محصول؛

T pc - مدت زمان چرخه تولید؛

K n - ضریب افزایش تولید.

د - مدت زمان برنامه ریزی.

2. استاندارد سرمایه در گردش در محصولات نهایی:

N gp \u003d R × D nz،

P - خروجی یک روزه با هزینه تولید،

D nz - نرخ موجودی محصولات نهایی در روز.

بیایید خروجی یک روزه محصولات را با هزینه تولید پیدا کنیم:

N gp \u003d 600 * 26 \u003d 15600 هزار روبل.

3. استاندارد کلی سرمایه در گردش یک شرکت مجموع موارد زیر است:

بینی \u003d N pr.z + N np + N gp + N r.b.p.

N pr.z - استاندارد موجودی ها،

N np - استاندارد کار در حال انجام،

N gp - سهام استاندارد محصولات نهایی،

N r.b.p. - هزینه های هنجاری دوره های آتی.

بینی \u003d 2200 + 15300 + 15600 + 500 \u003d 33600 هزار روبل.

1. سهمیه بندی سرمایه در گردش

مصرف مواد در شرکت برای سه ماهه 360 هزار روبل است. هنجار مثال از محاسبه سرمایه در گردش موجودی مواد 25 روز است. ذخیره استاندارد مواد برای سه ماهه را تعیین کنید.

راه حل

هنجار سرمایه در گردش موجودی و ابزار در حال کار را تعیین کنید، اگر هنجار سرمایه در گردش برای هر نفر 200 روبل باشد، تعداد کارگران در شرکت 700 نفر است. رد سرمایه در گردش بابت هزینه ها به میزان 50 درصد در زمان بهره برداری وجوه و 50 درصد پس از پایان عمر آنها انجام می شود. عمر سرویس 2 سال طول می کشد.

راه حل

راه حل

2000 0.27 \u003d 540 هزار روبل.

برای اطمینان از تولید و فروش محصولات، سرمایه در گردش معینی مورد نیاز است. برنامه تولید 700 قلم در سال است. هزینه یک محصول 1500 روبل است. ضریب افزایش هزینه در کار در حال انجام 0.66 است. مصرف مواد برای یک محصول 1000 روبل است. با نرخ سهام 40 روزه. موجودی محصول نهایی 5 روز است. مدت چرخه تولید 25 روز است. تعیین استاندارد سرمایه در گردش توسط عناصر: موجودی مواد، کار در حال انجام و محصولات نهایی، مقدار کل سرمایه در گردش عادی شده است.

راه حل

1. انبار استاندارد مواد:

هزار روبل

2. استاندارد کار در حال انجام:

هزار روبل

3. استاندارد محصول نهایی:

هزار روبل

4. مقدار کل سرمایه در گردش عادی شده:

تعیین استاندارد سرمایه در گردش در کار در حال انجام. خروجی در سال - 10000 مورد. قیمت محصول 800 روبل است. ضریب افزایش هزینه در کار در حال انجام 0.5 است. مدت چرخه تولید 5 روز است.

راه حل

هزار روبل

وظایف برای راه حل مستقل

ارزش موجودی تولید مواد را برای اطمینان از برنامه تولید شرکت به میزان 4000 محصول در سال محاسبه کنید. عرضه مواد هر سه ماه یکبار انجام می شود، میزان مصرف مواد 90 کیلوگرم می باشد.

برای اطمینان از انتشار و فروش موزون محصولات، مقدار مشخصی سرمایه در گردش در ذخایر تولید منابع مادی مورد نیاز است. برنامه تولید محصول "الف" - 500 عدد، "ب" - 300 عدد. اطلاعات مربوط به مصرف مواد در جدول آورده شده است.

دوره گردش عملیات

دوره گردش عملیات، دوره‌ای است که طی آن شرکت مواد اولیه را خریداری و کالایی را تولید کرده و به دست مشتری می‌رساند و درنهایت وجه نقد را از وی دریافت می‌کند. به بیان ساده دوره گردش عملیات را بر اساس سایر نسبت‌های فعالیت با مجموع دوره وصول مطالبات و گردش موجودی کالا برابر است.

نحوه محاسبه نسبت: نحوه محاسبه نسبت دوره گردش عملیات در شرکت‌های غیرتولیدی با شرکت‌های تولیدی متفاوت است.

بعنوان‌ مثال چنانچه دوره تولید کالا در شرکت تولیدی، ۲۲۰ روز باشد یعنی وجوه نقد شرکت به مدت ۲۲۰ روز در پروسه موجودی‌ها، کالای در جریان ساخت و حساب‌های دریافتنی، قرار خواهد گرفت.

تجزیه‌ و تحلیل نسبت: برای تحلیل این نسبت با یک مثال شروع می‌کنیم. فرض کنید دوره گردش عملیات در شرکتی ۹۰ روز است. این یعنی ۹۰ روز طول می‌کشد تا کالاهای خریداری‌شده و موجود در انبار به فروش رسیده و وجوه ناشی از حساب‌های دریافتنی جمع‌آوری و وصول شوند.

شرکتی که دوره گردش عملیات کوتاهی دارد، نیازمند سرمایه در گردش کمتری است. به دلیل اینکه دوره وصول مطالبات پایین‌تری داشته و زمان کمی طول خواهد کشید تا کالای تولیدشده به وجه نقد تبدیل شود. لذا برای بدهی جاری نیاز به افزایش دارایی جاری وجود ندارد.

چگونه نرخ بازگشت سرمایه (ROI) فروشگاه اینترنتی خود را محاسبه کنیم؟

چگونه نرخ بازگشت سرمایه (ROI) فروشگاه اینترنتی خود را محاسبه کنیم؟

حساب کردن بازگشت سرمایه بعد از ساخت فروشگاه اینترنتی

تفسیر نرخ بازگشت سرمایه

مثالی از بازگشت سرمایه

مزایای بازگشت سرمایه

معایب بازگشت سرمایه

درک نرخ بازگشت سرمایه در راه‌اندازی سایت فروشگاهی

محدودیت‌های نرخ بازگشت سرمایه

نتیجه‌گیری

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یک معیار مالی است که به‌طور گسترده برای محاسبه‌ی احتمالی به دست آوردن بازده‌ای از یک سرمایه گذاری استفاده می شود. ROI نسبتی است که سود و زیان حاصل از یک سرمایه گذاری را با هزینه‌های آن مقایسه می کند.همانگونه که برای ارزیابی نرخ بازگشت بالقوه از سرمایه‌گذاری‌های مستقل و کمپین‌های تبلیغاتی برای فروشگاه‌های اینترنتی مفید است، برای مقایسه‌ی نرخ بازگشتی که حاصل از چندین سرمایه گذاری است هم مفید است.

این نرخ برای مقایسه بازدهی چند سرمایه گذاری استفاده می شود. از این نرخ می‌توانید برای تهیه پروپوزال‌ها و طرح‌های تجاری فروشگاه اینترنتی خود استفاده کنید. همچنین از این نرخ برای ارزیابی عملکرد مدیریتی در یک فروشگاه اینترنتی و میزان موفقیت آن بهره ببرید و همچنین میزان سهم کسب و کار اینترنتی‌تان را در بازار مرتبط با کسب و کارتان مشخص کنید.

در تجزیه و تحلیل کسب و کار‌های اینترنتی، نرخ بازگشت سرمایه و دیگر مقیاس‌های گردش نقدی مثل؛ نرخ بازگشت از سرمایه داخلی و ارزش فعلی خاص، معیارهایی کلیدی هستند که برای ارزیابی، رتبه‌بندی و جذابیت تعدادی از سرمایه‌گذاری های ثانوی متنوع استفاده می‌شوند. اگرچه ROI یک نسبت و ضریب است، اما معمولاً به عنوان یک درصد و نه به عنوان یک نسبت در نظر گرفته می‌شود.

نکات چکیده و کلیدی ROI

  • نرخ بازگشت سرمایه، اندازه تقریبی سودآوری یک سرمایه‌گذاری در فروشگاه اینترنتی شما است.
  • ROI دارای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی است و برای محاسبه سودآوری سرمایه‌گذاری در سهام، به‌هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در مشارکت خرید مربوط به یک تجارت یا ارزیابی نتایج معاملات املاک می‌تواند استفاده شود.
  • ROI با تفریق مقدار اولیه سرمایه گذاری از سود نهایی سرمایه گذاری (که برابر با بازده خالص است) محاسبه می شود ، سپس تقسیم این عدد جدید (بازده خالص) با هزینه سرمایه گذاری و در آخر ، ضرب آن در ۱۰۰ بدست می‌آید.
  • محاسبه و درک ROI نسبتا فرایند آسانی است است و سادگی آن به این معنی است که این یک معیار اندازه گیری استاندارد و جهانی از سودآوری است.
  • یکی از مضرات ROI این است که مدت زمان نگهداری یک سرمایه گذاری را شامل نمی شود. بنابراین ، میزان سودآوری که شامل دوره حفظ سرمایه است ممکن است برای سرمایه گذاری که می خواهد سرمایه گذاری های بالقوه را مورد قیاس قزرار دهد، مفیدتر باشد.

چطور نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم؟

Roi با احتساب دو روش به دست می‌آید:

تفسیر مثال از محاسبه سرمایه در گردش نرخ بازگشت سرمایه گذاری (ROI)

  • در مرحله اول ، ROI به طور معمول به عنوان درصد بیان می‌شود. زیرا، درک آن به طور مستقیم آسان است.
  • دوم ، محاسبه ROI شامل بازده خالص درصورت کسر است. زیرا، نرخ بازگشت حاصل از یک سرمایه گذاری می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

هنگامی که خروجی محاسبات ROI رقم مثبتی است،

بدین معنی مثال از محاسبه سرمایه در گردش است که نرخ بازگشت خالص، به اصطلاح سیاه است (زیرا بازده کل از کل هزینه‌ها بیشتر است).

از طرف دیگر، هنگامی که رقم خروجی محاسبات ROI منفی را نشان دهد،

بدین معنی است که بازده خالص، به اصطلاح رنگ قرمز است. زیرا، کل هزینه ها از بازده کل فراتر شده است. (به عبارتی دیگر، این سرمایه گذاری زیان‌آور است)در نهایت ، برای محاسبه ROI با بالاترین درجه‌ی صحت ، بازده کل و کل هزینه ها باید در نظر گرفته شوند. برای یک قیاس عادلانه میان سرمایه گذاری های رقابت طلب، ROI سالانه حتما باید در نظر گرفته شود.

مثال بازگشت سرمایه (ROI)

تصور کنید یک فروشگاه اینترنتی فروش فایل کتاب دارید و سود خالصی که در ازای سفارش هر مشتری به شما تعلق می‌یابد ۲۰ هزار تومان باشد. از آنجایی که بیشتر افراد به دنبال دانلود رایگان کتاب الکترونیکی هستند، در نتیجه با احتساب تمام موارد موجود، حاشیه سود کمی خواهید دارید و از طرف دیگر رقابت در بازار کار کتاب الکرترونیکی و کاغذی حسابی داغ است، برای عقب نماندن ار رقبای خود، استراتژی تبلیغاتی برون‌گرا را مد نظر قرار می‌دهید و یک میلیون تومان بابت هزینه تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی می‌پردازید تا بتوانید مشتریان خود را افزایش دهید. حال تصور کنید درآمد کل شما در این کمپین ۱/۲ میلیون تومان بوده است. حالا براساس فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه داریم:

نرخ بازگشت سرمایه شما در این سرمایه گذاری 20 درصد بوده که عدد متناسبی است. در واقع اگر در ازای هر مشتری ۲۰ هزار تومان سود کنید، برای یک میلیون تومانی که بابت تبلیغات کمپین خود پرداخت کرده‌اید؛ باید ۵۰ مشتری جذب کنید تا به نقطه سر به سر برسید تا ضرر نکنید. هر چه از تعداد مشتریان‌تان از ۵۰ نفر بیشتر شود، از آن‌جایی که شما نقطه سر به سر را رد کرده‌اید، هرچه بدست اورید سود فروشگاه اینترنتی شما در نظر گرفته می‌شود.

ROI برای این سرمایه گذار می تواند به شرح زیر محاسبه شود:

در اینجا یک تحلیل مرحله به مرحله از نحوه محاسبه آورده شده است:

. کل بازده و کل هزینهای که در بازه زمان مشخص شده‌است، باید در نظر گرفته شود.

.بازده کل سهام برای سود سرمایه و سود سهام محاسبه شود

.کل هزینه ها شامل قیمت خرید اولیه

.همچنین کمیسیون پرداخت شده باید در نظر گرفته شود.

مزایای بازده سرمایه گذاری (ROI)

  • بزرگترین فواید ROI این است که یک محاسبه متریک نسبتاً ساده است.
  • محاسبه و درک آن آسان است. سادگی ROI به این معنی است که اغلب از آن به عنوان یک معیار استاندارد و سودآوری جهانی استفاده می شود.
  • بعنوان یک اندازه گیری ، احتمالاً سوء تفسیر یا تفسیر نادرست از آن نمی‍شود زیرا در هر زمینهای معنای ضمنی دارد.

مضرات بازده سرمایه گذاری (ROI)

همچنین چندین معایب در محاسبات roi نیز وجود دارد:

اول، مدت حفظ و نگهداری یک سرمایه گذاری را در نظر نمی گیرد ، که می تواند هنگام مقایسه گزینه‌های جایگذین سرمایه گذاری مسئله ای حیاتی باشد.

به‌عنوان مثال ، فرض کنید سرمایه گذاری (A) ۲۵٪ ROI ایجاد می کند ، در حالی که سرمایه گذاری (B) ROI ۱۵٪ تولید می کند. نمی توان فرض کرد که سرمایه گذاری الف، سرمایه گذاری برتر است مگر اینکه چهارچوب زمانی هر سرمایه گذاری مشخص باشد. ممکن است که ۲۵٪ ROI بدست آمده از سرمایه گذاری الف طی یک دوره 5 ساله حاصل شده باشد، ، اما ROI ۱۵٪ از سرمایه گذاری ب فقط در یک سال تولید شده است. محاسبه ROI سالانه می تواند هنگام مقایسه گزینه‌های جایگذین سرمایه گذاری، بر این مانع غلبه کند.

دوم ، ROI با ریسک، سازگار نیست. این موضوع به امر رایجی مبدل گردیده است که بازده سرمایه گذاری رابطه مستقیمی با ریسک دارد. هرچه بازده بالقوه بالاتر باشد ، ریسک احتمالی بیشتر است. این موضوع در سرمایه گذاری‌های دست اول جهانی مشاهده می‌شود.

سوم، اگر تمام هزینه های پیش بینی شده در محاسبه لحاظ نشود، ROI می‌تواند بیش از اندازه اغراق آمیز باشد. این می‌تواند به عمد یا سهوا اتفاق بیفتد.

به عنوان مثال، در ارزیابی ROI در یک قطعه از املاک و مستغلات ، کلیه هزینه های مرتبط باید در نظر گرفته شود. این موارد شامل بهره وام رهنی ، مالیات بر دارایی ، بیمه و کلیه هزینه های نگهداری می باشد. این هزینه ها می توانند مبلغ زیادی را از ROI مورد انتظار کم کنند.

درنهایت، مانند بسیاری از معیارهای سودآوری ، ROI فقط هنگام بررسی بازده سرمایه گذاری بر سودهای مالی تأکید می کند. مزایای جانبی مانند کالاهای اجتماعی یا زیست محیطی را در نظر نمی گیرد. یک متریک نسبتاً جدید ROI ، معروف به بازده اجتماعی در سرمایه گذاری (SROI) ، به کمیت برخی از این مزایا برای سرمایه گذاران کمک می‌کند.

درک نرخ بازگشت سرمایه گذاری (ROI)

نرخ بازگشت سرمایه به دلیل سادگی و کاربردی بودن، یک معیار محبوب به حساب می‌آید. در اصل، ROI می تواند به‌عنوان یک سنجش اساسی از سودآوری یک سرمایه گذاری استفاده شود. این می‌تواند ROI در یک سرمایه گذاری سهام باشد ، نرخ بازگشت سرمایه یک شرکت یا کارخانه در حال رشد یا ROI ایجاد شده در معاملات ملکی را گسترش ‌دهد. محاسبه بسیار پیچیده نیست و تفسیر و تحلیل آن برای طیف گسترده ای از کاربردها بسیار ساده است. اگر نرخ بازگشت سرمایه خالص، مثبت باشد ، احتمالاً سزمایه گذاری ارزشمند است. اما اگر فرصت های دیگری با ROI بالاتری وجود داشته بانشد ، این سیگنال‌ها می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا بهترین گزینه ها را از بین ببرند یا انتخاب کنند. بنابراین، سرمایه گذاران باید از نرخ بازگشت سرمایه منفی جلوگیری کنند ، که دلالت بر زیان خالص دارد.

محدودیت‌های نرخ بازگشت سرمایه

باید در نظر داشت نرخ بازگشت سرمایه با وجود تمام فواید و معایبی که دارد، محدودیت‌های ذاتی را شامل می‌شود که باید به انها توجه بیشتری کرد به طور مثال عدم توجه کافی به مدت زمان سرمایه گذاری و همچنین عدم توجه به ارزش زمانی پول، کاهش و افزایش نوسانی و رکودی تورم‌ در طول زمان از جمله مواردی است که در محاسبه نرخ بازگشت سرمایه نمی‌توان در نظر گرفت. به همین جهت برای برطرف نمودن برخی از این موارد بنا به کاربرد از سایر نسبت‌های هم تراز آن مثل NPVاستفاده میشود .

سخن پایانی

امکان اینکه نرخ بازگشت سرمایه در تمام فصول شغلی از معیار و رقم صحیحی از محاسبه برای فروشگاه اینترنتی نشان ندهد، وجود دارد اما؛ حقیقت امر این است که هیچ معیاری در همه شرایط، صحیح کار نمی‌کند و این منعطف بودن این معیار اماری است که کار کردن با آن را نسبت به دبگر معیار‌ها متمایز کرده‌است، در نتیجه ما به شما استفاده از ROI را در جهت بهبود کسب و کار اینترنتی خود پیشنهاد می‌کنیم تا نرخ بازگشت سرمایه به یکی از ابزار‌های کاربردی در حوزه بازاریابی دیجیتال به جهت دریافت برایند‌های مثبت و منفی از کسب و کار اینترنتی‌تان مبدل گردد.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI)چیست؟فرمول محاسبه ROI وتحلیل آن

یکی از مهمترین دلایلی که موجب می شود تا در یک کسب و کار نوپا (و حتی یک نفره) موفق باشیم، شناخت قواعد و اصول دنیای کسب و کار است. نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یکی از مهمترین اصولی است که با درک درستی از مفهوم آن، تا حد زیادی به موفقیت در کارنزدیک خواهیم شد.

معرفی معیار بازگشت سرمایه(ROI)

اگر از تمام افرادی که در کسب و کار خود با شکست مواجه شدند بپرسید ROI چیست واقعا پاسخی برای این سوال به شما نخواهند داد. و شاید همین عدم آگاهی از چنین مفهوم کلیدی موجب شکست آنها شده است. ROI مخفف عبارت Return Of Investmet به معنای نرخ باز گشت سرمایه است و یک معیار بسیار قوی برای ارزیابی نتایج حاصل از سرمایه گذاری است.

نرخ بازگشت سرمایه

ROI چگونه محاسبه می شود؟

در این قسمت فرمول محاسبه ROI را توضیح داده و با ارائه یک مثال شما را بیشتر با این مفهوم آشنا خواهیم کرد.

در فرمول بالا، "ارزش فعلی سرمایه گذاری" به درآمد حاصل از سرمایه یا همان سود حاصل از سرمایه گذاری اشاره می کند. برای درک بهتر این فرمول به مثال زیر توجه فرمایید:

فرض کنید آقای X در سال 1395 روی پروژه 1 مبلغ 20 میلیون تومان و در سال 1397 نیز مبلغ 10 میلیون تومان روی پروژه 2 سرمایه گذاری کرده است. سود حاصل از پروژه 1مبلغ 21 میلیون تومان (بعد از 3 ماه ) و سود حاصل از پروژه 2 مبلغ 15 میلیون تومان (پس از 3 سال ) است. ROI برای پروژه 1 شاخص 5% و برای پروژه 2 شاخص 50% را نشان می دهد. واضح است که پروژه 2 یعنی یک موفقیت خوب برای سرمایه گذاری هدفمند. نکته مهم این است که در مثال فوق ،زمان محاسبه شده برای سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه 1 سال در نظر گرفته شده است، بسته به اینکه فاصله زمانی بین سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه چقد است، باید در فرمول محاسبه نرخ سرمایه گذاری تغییراتی لحاظ شود. در ادامه به تغییرات فرمول محاسبه ROI و تحلیل مثال از محاسبه سرمایه در گردش آن خواهیم پرداخت.

تحلیل نتایج شاخص ROI

دراین بخش به تغییرات فرمول محاسبه ROI و تحلیل آن می پردازیم. برای دقیق تر شدن نتایج حاصل از ROI می توان خروجی فرمول را بر فاصله زمانی بین (سرمایه گذاری تا بازگشت سرمایه) تقسیم کرد. در مثال ذکر شده در بخش قبل اگر زمان سرمایه گذاری را در فرمول ROI لحاظ کنیم پی به اهمیت فاصله زمانی بازگشت سرمایه خواهیم برد. ROI برای پروژه 1عدد (20) و برای پروژه 2 عدد (16) را نشان میدهد. و این یعنی پروژه 1 وضعیت بهتر و سود آورتری برای آقای X داشته است.

هر چقدر نرخ بازگشت سرمایه عدد بیشتری را نشان دهد به معنی سود دهی بیشتر پروژه است و ROI منفی به معنی از دست دادن سرمایه خواهد بود.

چرا آشنایی با مفهوم ROI مهم است؟

نرخ بازگشت سرمایه، شاخصی است که به شما می گوید که چند درصد از سرمایه گذاری انجام شده توسط شما روی یک پروژه، سود آور بوده است، با توجه به اینکه خروجی این شاخص به صورت درصدی است، به راحتی می توانید سرمایه گذاری های مختلف خود را در پروژه های مختلف باهم مقایسه کنید. این شاخص گزارشی از آنچه کرده اید و ایده ای برای آنچه خواهید کرد در اختیار شما می دهد. علاوه بر آنالیز مالی سرمایه گذاری با استفاده از شاخص ROI می توانید نسبت زمانی که برای یک پروژه صرف کردید به درآمد به دست آمده خود را بسنجید.

به طور مثال شما 2 ماه (350ساعت) روی پروژه ای وقت گذاشتید و درآمد حاصل از آن 2000 دلار بوده است. شاخص ROI پروژه شما 5.7 می باشد. با استفاده از این شاخص می توانید ببینید آیا زمان خود را صرف کاری کردید که سودمند بوده است یا خیر.

همچنین می توانید میزان هزینه ای که صرف تبلیغات کردید را نسبت به سودی که از آن کسب کردید محاسبه نمایید و بررسی کنید که تبلیغات شما تا چه اندازه موثر و سودمند بوده است.

با توجه به نکاتی که به آنها اشاره شد اهمیت آنکه هر صاحب کسب و کاری بداند ROI چیست؟ و با روش های محاسبه نرخ بازگشت سرمایه برای پروژه های خود آگاه باشد، آشکار می گردد. مهمترین درسی که می توان از آشنایی با مفهوم ROI گرفت این است که زمان و هزینه خود را صرف فعالیتی کنید که بهترین نتیجه را برای شما به همراه داشته باشد.

نحوه محاسبه سود کسب و کار

نحوه محاسبه سود کسب و کار

نحوه محاسبه سود کسب و کار

هنگامی که صاحب کسب و کاری هستید، سود پادشاه است! تعیین دقیق سود کسب و کار، به شما کمک می کند تا در مورد چگونگی قیمت گذاری محصولات و خدمات، پرداخت به کارکنان و… تصمیم گیری کنید و از سلامت مالی مجموعه تان مطمئن باشید.

اکثر کسب و کارها حسابدار دارند؛ حالا اگر شما در ابتدای راه هستید یا می خواهید سر از کار حسابدارهایتان در آوردید، شما می توانید با ما همراه باشید.

حسابداران در اولین گام برای خود یک دوره زمانی به نام دوره مالی یا دوره حسابداری مشخص می کنند. این دوره مالی می تواند یک ماه، سه ماه، یکسال و… باشد. در طی یک دوره مالی، مجموع درآمدها منهای هزینه ها، سود کسب و کار را می سازد. محاسبه سود با کمی جزئیات، به همین سادگی است.

محاسبه سود یا زیان

1) ابتدا ارزش کل پول های دریافت شده از مشتریان تان (درآمد) را محاسبه کنید. برای پیدا کردن سود کسب و کار شما باید همه پول های کسب شده در یک دوره مالی را جمع بزنید. این پول ها می توانند از منابع مختلف مانند فروش یا خدمات ارائه شده، حق عضویت دریافت شده یا در مورد سازمان های دولتی مالیات و… باشد.
برای مثال فرض کنید ما در ماه مهر 20,000,000 ریال کتاب فروخته ایم و 7,000,000 ریال بابت حق التالیف دریافت کرده ایم. بنابراین کل درآمد عبارت است از: 27,000,000 = 7,000,000 + 20,000,000

تماشای فیلم درام و عاشقانه نبات با بازی شهاب حسینی هم اکنون در های یو تی وی

2) کل هزینه های کسب و کار خود را برای دوره مالی مورد نظر محاسبه کنید. بطورکلی هزینه، پولی می باشد که برای کسب درآمد صرف شده است. برای مثال، راننده های تاکسی برای کسب درآمد نیاز به پرداخت هزینه سوخت (بنزین، گاز) دارند. هزینه های کسب و کار بسته به نوع عملیات شرکت متنوع می باشند.
فرض کنید ما در ماه مهر برای چاپ کتاب 11,500,000 ریال پرداخت کرده ایم.

3) زمانی که شما ارزش صحیح کل درآمد و هزینه کسب و کار خود را بدست آورید، محاسبه سود کاری ندارد. برای پیدا کردن سود کافی است هزینه های خود را از درآمدها کم نمایید.
صاحبان کسب و کار ممکن است بخواهند دوباره این سود را در کسب و کار خود سرمایه گذاری کنند یا آن را برداشت نمایند.
در مثال ساده مان، هزینه را از درآمدها کسر می کنیم تا 15,500,000 = 11,500,000 – 27,000,000 سود مشخص شود. ما می توانیم این سود را برای خرید یک ماشین چاپ و نشر جدید استفاده کنیم و با افزایش چاپ کتاب، در بلندمدت درآمد و سود بیشتری کسب نماییم.

4) توجه داشته باشید تنها زمانی که مجموع درآمدها از هزینه ها بیشتر باشد، سود بدست آورده ایم؛ در غیر این صورت، اگر هزینه ها از درآمدها بزرگتر باشند، نتیجه عملیات دوره مالی به زیان ختم شده است. اگر کسب و کارتان به زیان رسید، بدان معنی است که شما پول زیادی برای کسب درآمد خرج کرده اید اما به آن میزان یا بیشتر درآمد نداشته اید. این اتفاق در آغاز راه اندازی کسب و کار، اجتناب ناپذیر است و از دست دادن پول یا زیان، حتماً به این معنا نیست که شرایط کسب و کارتان وخیم می باشد. بطور معمول در ابتدای راه هزینه هایی مانند خرید دفاتر، ایجاد نام تجاری، دریافت وام و… می توانند منجر به زیان شوند. نتیجه عملیات شرکت آمازون برای نه سال (1994 – 2003) زیان بود تا دوره سودآوری خود را شروع کرد. البته همه زیان ها به این شکل توجیه نمی شوند و همین طور همه ی کسب و کارها با زیان شروع نمی شوند و می توانند از همان ابتدا سودآور باشند.

تمامی شرکت ها صورتحسابی به نام صورت سود و زیان تهیه می کنند که منابع درآمد و جزئیات هزینه را نشان می دهد. الان می خواهیم گام به گام مثال از محاسبه سرمایه در گردش با صورت سود و زیان آشنا شویم.

صورت سود و زیان

1) صورت سود و زیان با فروش خالص شروع می شود. فروش خالص عبارت است از ارزش ریالی کالاهای فروش رفته منهای تخفیفات، کالاهای گم شده یا آسیب دیده و کالای مسترد (برگشت) شده.
برای مثال یک تولیدی کفش در فصل بهار 3,500,000 ریال کفش فروخته و 200,000 ریال تخفیف نیز به مشتریان خود داده است. بنابراین فروش خالص 3,300,000 = 200,000 – 3,500,000 می باشد.

2) شخصی 10 عدد خودکار به ارزش 10,000 ریال خریداری می کند و آنها را 15,000 ریال می فروشد. در اینجا به 15,000 ریال فروش و به 10,000 ریال بهای تمام شده کالای فروش رفته گفته می شود. به عبارتی برای آنکه محصولی را بفروشیم، یا آن را می سازیم و یا آن محصول را ارزان تر می خریم. در گام دوم تهیه صورت سود و زیان، بهای تمام شده کالای فروش رفته از فروش خالص کم می شود. جالب است بدانید که اگر محصول را می سازید، بهای تمام شده آن شامل هزینه های مستقیم ساخت مانند مواد اولیه و حقوق نیروی کار خط تولید می باشد.
در ادامه مثال تولیدی کفش، این شرکت 500,000 ریال برای خرید پارچه و لاستیک و 200,000 ریال بابت حقوق کارگران دوزنده پرداخت کرد. در این صورت سود ناخالص عبارت است از: 2,600,000 = 700,000 – 3,300,000

3) سود ناخالص چیست؟ هزینه های کسب و کار محدود به ساخت یا خرید محصول نمی باشد. بلکه هزینه های دیگری مانند اجاره، تبلیغات و… هنوز باقی مانده اند. به این هزینه ها، هزینه های عملیاتی گفته می شود و باید از سود ناخالص کسر شوند.
فرض کنید تولیدی کفش برای فصل بهار 100,000 ریال اجاره، 20,000 ریال بابت قبوض آب و برق و 30,000 ریال بابت تبلیغ پرداخت کرده است. مجموع هزینه های عملیاتی 150,000 ریال می شود که از سود ناخالص کم می کنیم: 2,450,000 = 150,000 – 2,600,000

4) به 2,450,000 ریال سود قبل از کسر مالیات گفته می شود. این را بدانید که اگر نتیجه عملیات یکسال شرکت به سود ختم شود باید بر اساس قوانین هر کشور، درصدی از آن را به عنوان مالیات پرداخت کند. پس از کسر مالیات، به سود خالص رسیده اید.

اطلاعات حسابداری و مالی به صاحبان کسب و کار کمک می کند تا موقعیت خود را بشناسند و بدانند که در کدام جهت حرکت می کنند. صورت حساب سود و زیان یکی از گزارش های مالی است که سودآور یا زیان آور بودن کسب و کار در یک دوره مالی را نشان می دهد.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «نحوه محاسبه سود کسب و کار»، نتیجه ی نگارش جناب آقای حمیدرضا خداپرست (مولف کتاب اصول حسابداری 1 از انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع)، منتشر شده در اسفند 1394 با شابک 6-28-7922-600-978) می باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.