وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری


الگوی چکش

وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

 • 02191004770
 • [email protected]
 • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / نحوه محاسبه ریسک برای به دست آوردن میزان ریسک کلی و ریسک پرتفوی

نحوه محاسبه ریسک برای به دست آوردن میزان ریسک کلی و ریسک پرتفوی

برای محاسبه ی ریسک از روش های مختلفی استفاده می شود. توجه داشته باشید که بازده یک پرتفوی میانگین وزنی بازدهی سهام مختلف در آن پرتفوی است و ریسک پرتفوی که در این مطلب مورد توجه ماست بر خلاف بازده پرتفوی می باشد و به عواملی مانند درصد سرمایه‌گذاری در هریک از اقلام پرتفوی، انحراف معیار هریک از اقلام پرتفوی، کوواریانس یا نحوه ارتباط بین نرخ بازدهی اقلام مختلف (یا ضریب همبستگی بین بازدهی اقلام مختلف) بستگی دارد.

رابطه بین ریسک و بازده

ریسک و بازده تا یک نقطه مشخص باهم رابطه مستقیم دارند یعنی با افزایش ریسک بازده نیز افزایش می یابد اما با بالا رفتن ریسک از یک سطح مشخص قدرت بازده کم می‌شود و از نقطه شکست، خط بازده دارای شیب نسبتاً افقی خواهد گردید. به نحوی که از این نقطه به بعد هرچه ریسک را بالا ببریم با بازده مورد انتظار افزوده نمی‌شود.

رابطه ریسک و بازده

رابطه ریسک و بازده

تعریف پرتفوی (سبد سرمایه‌گذاری بورس)

لغت پرتفوی به عبارت ساده به ترکیبی از دارایی ها گفته می شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل می شود که هر کدام ریسک و بازده متفاوتی دارند.

از نظر تکنیکی یک پرتفولیو در برگیرنده مجموعه ای از دارایی های واقعی و مالی سرمایه گذاری شده یک سرمایه گذار است اما تاکید ما بر روی دارایی های مالی می باشد.

بازده پرتفوی بورس اوراق بهادار

بازدهی را که انتظار میرود در یک دوره ی یک ساله قسمتِ صاحب پرتفوی از اوراق بهادار شود، بازده مورد انتظار آن پرتفوی گویند.

که برای محاسبه آن می‌توان از رابطه زیر استفاده نمود:

ریسک پرتفوی بورس اوراق بهادار

بازده یک پرتفوی میانگین وزنی بازده سهام مختلف در آن پرتفوی است و ریسک پرتفوی بر خلاف بازده پرتفوی می باشد و به عوامل زیر بستگی دارد:

 • درصد سرمایه‌گذاری در هریک از اقلام پرتفوی
 • انحراف معیار هریک از اقلام پرتفوی
 • کوواریانس یا نحوه ارتباط بین نرخ بازدهی اقلام مختلف (یا ضریب همبستگی بین بازدهی اقلام مختلف).

اگر دو نوع اوراق بهادار داشته باشیم، واریانس یک پرتفوی از طریق فرمول زیر به دست می آید:

واریانس پرتفوی = ( σp ۲ )
درصد سهم a از کل پرتفوی = xa
انحراف معیار سهم a برابر σa
کواریانس بازدهی سهم a و سهم b برابر (cov(a،b

مفهوم کوواریانس:

یکی از روش های محاسبه ریسک محاسبه ی کوواریانس می باشد .بطور کلی کوواریانس نشان دهنده نحوه ارتباط دو گونه از اطلاعات با هم می‌باشد.

 • اگر ۲ داده‌ دارای رابطه معکوس باشند، مقدار کوواریانس آن ها منفی میشود.
 • اگر ۲ داده از هم مستقل باشند مقدار کواریانس آن صفر خواهد بود.
 • اگر ۲ داده دارای ارتباط مستقیم باشند، مقدار کواریانس مثبت خواهد بود.

هدف تشکیل پرتفوی کاهش ریسک می باشد که برای دستیابی به آن، باید سهامی ‌را در پرتفوی قرار داد که دارای رابطه معکوس باشند و کوواریانس منفی داشته باشند تا بازدهی یک سهم کاهش و بازده سهم دیگر افزایش یافته و در نتیجه ریسک کاهش یابد.

با توجه به رابطه زیر:

مفهوم ضریب همبستگی:

ضریب همبستگی (ρ) در واقع بیانگر چگونگی ارتباط بین دو داده از نظر جهت و شدت می باشد و در فاصله [-۱ و ۱] قرار می‌گیرد:

اگر ρ بین صفر و یک باشد، دو متغیر دارای همبستگی مستقیم می‌باشند. (هرچه ρ به یک نزدیکتر باشد همبستگی دو متغیر شدیدتر خواهد بود.)
اگر ρ برابر صفر باشد، دو متغیر هیچ گونه تاثیری بر هم نداشته و تغییراتشان مستقل از یکدیگر می‌باشد.
اگر ρ بین منفی یک و صفر باشد، دو متغیر دارای همبستگی معکوس می‌باشند.( هرچه ρ به منفی یک نزدیکتر باشد، این همبستگی شدیدتر خواهد بود.)
با جایگذاری در فرمول واریانس خواهیم داشت:

نکته: برای محاسبه ریسک پرتفوی باید از عبارت‌های فوق جذر گرفت تا σ_p بدست آید.
نکته: وجود سهامی با ضریب همبستگی (۱) باعث می‌شود که ریسک پرتفوی حداکثر شود در حالیکه وجود سهام با ضریب همبستگی (۱-) ریسک پرتفوی را حداقل می‌نماید.

ریسک کلی دارایی مالی تابعی از چندین عامل است که به آن ها اشاره می‌کنیم:

در این بخش مطالب خلاصه ای در ارتباط با ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک بازار، ریسک تورمی،ریسک تجاری، ریسک مالی ،ریسک نقدینگی،ریسک نرخ ارز و ریسک کشور بیان کردیم.

ریسک نوسان نرخ بهره (Interest Rate Risk)

ریسک بازار (Market Risk)

ریسک تورمی (Inflation Risk)

ریسک تورمی با ریسک نوسان نرخ بهره مرتبط می باشد، به دلیل اینکه نرخ بهره معمولاً در اثر افزایش تورم افزایش می‌یابد.

ریسک تجاری (Business Risk)

ریسک مالی (Financial Risk)

ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)

ریسک نقدینگی، ریسک مرتبط با بازار ثانویه‌ای است که اوراق بهادار در آن معامله می‌شوند. هرچه عدم اطمینان و ابهام قیمتی در خصوص عامل زمان

ریسک نرخ ارز (Exchange Rate Risk)

ریسک کشور (Country Risk)

نام دیگر ریسک کشور،ریسک سیاسی می باشد. سرمایه‌گذارانی که در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند باید به ثبات آن کشور از نظر سیاسی و اقتصادی توجه داشته باشند. هرچه ثبات سیاسی و اقتصادی کشوری بالا باشد ریسک سیاسی در آن کشور پایین است.

انواع ریسک

منابع ریسک که دلیل تغییر و پراکندگی در بازده است به دو دسته کلی تقسیم می شود:

ریسک غیرسیستماتیک (قابل اجتناب)

ریسک سیستماتیک (غیر قابل اجتناب)

ضریب بتا (β)

شاخص ریسک سیستماتیک یا همان ضریب بتا(β) نتیجه مقایسه ی بین ریسک سیستماتیک موجود در یک سهم با ریسک سیستماتیک موجود در کل بازار سهام می‌باشد. بتا معیار نسبی ریسک یک سهم با توجه به پرتفوی بازار تمامی سهام ها می باشد. برای محاسبه (β) از شاخص قیمت بورس سهام استفاده می شود.

Ri = بازده مورد انتظار دارایی :منظور از بازده بدون ریسک (Rf)، حداقل بازدهی است که سرمایه‌گذار بدون قبول هیچ گونه ریسکی می‌تواند کسب نماید

Rf =بازده بدون ریسک :متوسط نرخ سود بدون ریسک سالانه .با توجه به اینکه خرید سهم برای سرمایه‌گذار دارای ریسک است لذا نرخ بازده مورد انتظار از سهم (Ri) به خاطر ریسک مورد نظر، نسبت به نرخ بازده بدون ریسک افزایش می‌یابد که به تفاوت آن دو صرف ریسک دارایی می‌گویند:

Rm = بازده یا شاخص بازار :نشان دهنده متوسط بازدهی ساتنه محقق شده

صرف ریسک دارایی = Ri– Rf

با توجه به توضیحات فوق به تفاوت بازده مورد انتظار بازار (Rm) و نرخ بازده بدون ریسک (Rf)، صرف ریسک بازار گفته می‌شود.

صرف ریسک بازار = Rm– Rf

به تفاوت بین شاخص بازار با بازده بدون ریسک صرف ریسک بازار گفته می شود. بنابراین ضریب بتا درجه تغییر پذیری و نوسان بازدهی سهم را نسبت به تغییرات شاخص بورس و یا میزان ریسک سیستماتیک یک سهم را نسبت به میزان ریسک سیستماتیک کل سهام موجود در بازار نشان می‌دهد. با این توضیح رابطه بتا به صورت زیر خواهد بود:

β= (سهم بازدهی تغییرات)/(بازار بازدهی تغییرات)

با توجه به موارد فوق خواهیم داشت:

اگر β>1 باشد، ریسک سیستماتیک سهم بیشتر از ریسک سیستماتیک بازار است پس تغییرات بازدهی سهم بیشتر از تغییرات بازده بازار و در نتیجه بازده مورد انتظار از سهم (Ri) بیشتر از بازده مورد انتظار از بازار (Rm) خواهدبود. این نوع سهام، به سهام تهاجمی شهرت داشته و در زمان رونق بازار جهت سرمایه گذاری مناسبند.
اگر β=۱ باشد، ریسک سیستماتیک سهم با ریسک سیستماتیک بازار برابر خواهد بود. بنابراین تغییرات بازدهی سهم با تغییرات بازدهی بازار برابر و در نتیجه بازده مورد انتظار از سهم (Ri) برابر بازه مورد انتظار از بازار (Rm) خواهدبود یعنی بازده مورد تملک آن سهم هماهنگ با کاهش یا افزایش نرخ بازده کل سهام تغییر می‌کند.
اگر βi) کمتر از بازده مورد انتظار از بازار (Rm) خواهد بود. این نوع سهام، به سهام تدافعی شهرت داشته و در زمان رکود بازار جهت سرمایه گذاری مناسب می‌باشند.

رابطه بین نرخ بازده مورد انتظار سهام و بتا :

فرمول بیان شده فوق به مدل CAPM شهرت داشته و بیان می‌کند که نرخ بازده مورد انتظار یک ورقه بهادار (R_i) برابر است با نرخ بازده یک قلم دارایی بدون ریسک (R_f) به اضافه صرف ریسک یا بازده اضافی ناشی از ریسک سیستماتیک آن ورقه بهادارمی‌باشد، به عبارت دیگر

نرخ بازده مورد انتظار = نرخ بازده بدون ریسک + صرف ریسک دارایی

نمودار مدل CAPM به خط SML یا خط بازار اوراق بهادار شهرت دارد و به شکل زیر است:

خط SML بیانگر رابطه ریسک سیستماتیک (β) و بازده مورد انتظار یک سهم (Ri) بوده و بیان می‌کند این دو ربطه ای مثبت با یکدیگر دارند. بطوریکه هرچه ریسک سیستماتیک سهم افزایش یابد، نرخ بازده مورد انتظار نیز افزایش می‌یابد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Pina & Associates Insurance
 • Payment at Contingency
 • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

الگوی چکش معکوس چیست و چگونه می توان بر اساس آن در معاملات شرکت نمود؟

الگوی چکش

امروزه بازار بورس به یکی از داغ ترین بازارهای مالی تبدیل شده است که طرفداران بسیاری دارد. برای موفقیت در این بازار تحلیل و ارزیابی آن با استفاده از نمودارها و الگوها بسیار اهمیت دارد. یکی از الگوهایی که برای پیش بینی بازار و وضعیت سهم مورد استفاده قرار می گیرد الگوی چکش و چکش وارونه است. اگر می خواهید با این الگوها بیشتر آشنا شوید تا پایان با ما همراه باشید.

الگوی چکش

الگوی چکش

الگوی چکش چیست؟

الگوی چکش یا hammer در واقع نوعی الگو ژاپنی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می کنند. این الگو دارای بدنه ای مربعی شکل می باشد و یک شاخ یا دم سه برابر بدنه دارد.

الگوهای چکشی روندهای نزولی را به روند صعودی تبدیل می کنند و در صورتی که این چکش سبز باشد الگو دارای اعتبار بالاتری است و می توان با اطمینان بیشتری با تکیه بر اطلاعات آن وارد معاملات شد. این الگو همیشه معتبر نیست و تنها در مواردی می توان گفت که الگو صحیح است که کندل بعدی در بالای کندل چکش قرار بگیرد. در صورتی که شرایط الگو عکس باشد می توان گفت که الگو چکش Fail خواهد بود.

معامله گری بر روی الگو چکش

الگوی چکش الگویی امیدوار کننده است که همانطور گفته شد در انتهای روند نزولی ظاهر می شود، در نتیجه موجب می شود که سهامداران نگرش مثبتی داشته باشند و به آینده امیدوار شوند. اما سهامداران باید توجه داشته باشند که بلافاصله پس از مشاهده این الگو نباید نسبت به خرید سهام اقدام نمایند. باید مدتی صبر کنند تا چکش کاملا تثبیت گردد. به عبارتی باید صبر کنند که کندل بسته شود.

در کندل های بعدی نیز تنها در صورتی که قیمت از سقف الگوی چکش به سمت بالا حرکت کند می توانید وارد بازار و معاملات شوید. در الگوی چکش حد ضرر از انتهای دم چکش پایین تر است. توجه داشته باشید که این الگو نمی تواند حد سود را مشخص نمایند، از این رو تارگت مشخصی را پیشنهاد نمی دهد.

الگو چکش

الگو چکش

الگوی چکش در چه مواقعی تشکیل می شود؟

الگوی چکش در مواقعی تشکیل می شود که قیمت در انتهای روند نزولی به محدوده حمایتی مستحکم برخورد کند. نفوذ قیمت در داخل محدوده حمایتی با نیروی دافعه قدرتمند تری مواجه می گردد که این اتفاق باعث رانده شدن قیمت به سمت بالا می شود. نفوذ به درون محدوده حمایتی، صعود و بازگشت سریع قیمت به بالا کاملا بر روی نمودار اثر می گذارد که موجب بلند و کشیده شدن چکش خواهد شد. به میزانی که اندازه این دو بلند تر باشد می توان گفت که محدوده حمایتی دارای اعتبار بیشتری است.

دومین محدوده چکش نیز ناحیه قدرتمند حمایتی را ایجاد می کند که به صورت معمول و حالت عادی انتظار می رود که کندل های قبل و بعد از الگوی چکش نتوانند به این منطقه نفوذ داشته باشند.

الگوی چکش

الگوی چکش

الگو چکش وارونه چیست؟

یکی دیگر از الگوهایی که برای تحلیل وضعیت بازار مورد استفاده قرار می گیرد الگو چکش وارونه است. الگو چکش وارونه نوعی الگو بازگشتی صعودی است. به عبارتی این الگو در انتها روند نزولی مشاهده می شود و می تواند صعود قیمت را به دنبال داشته باشد. این الگو شباهت بسیاری به الگو چکش دارد. البته چکش وارونه دم ندارد اما دارای شاخ بلند و کشیده ای است که اندازه آن حدود سه برابر بدنه می باشد. این الگو دم ندارد یا در صورت داشتن بسیار کوتاه و ناچیز است.

رنگ بدنه الگو چکش وارونه می تواند سیاه یا سفید باشد و به میزانی که این بدنه صعودی تر باشد دارای قدرت و اعتبار بیشتری است. در چکش وارونه بهترین نقطه برای خرید مقداری بالاتر از سقف اروگوئه است، حدد ضرر در آن نیز از کف الگو پایین تر است.

توجه داشته باشید که الگو چکش وارونه در روندهای نزولی قابل مشاهده است در نتیجه باید حداقل 2 یا 3 کندل پیش از آن سیاه رنگ و نزولی باشند. برای این الگو امکان تعیین تارگت دقیق وجود ندارد اما انتظار می رود که با مشاهده این الگو بازار حداقل برای 2 الی 3 کندل بعدی دارای روند صعودی باشد. احتمال اینکه الگو چکش وارونه تشکیل شود خیلی کمتر از الگو چکش است، علاوه بر این نسبت به آن اعتبار کمتری نیز دارد.

الگوی چکش برعکس چیست؟

چکش برعکس در واقع کندلی است که بدنه کوچکی دارد اما سایه بالایی آن دو برابر بدنه می باشد. لازم به ذکر است که در کندل چکش برعکس سایه پایینی وجود ندارد یا در صورت وجود بسیار ناچیز و کوچک است. خصوصیات این کندل کاملا مشابه چکش است و از مهم ترین ویژگی های آن می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 • چکش سفید از جمله الگوهای بازگشتی است
 • معمولا در انتهای روندهای نزولی شکل می گیرد
 • رنگ این کندل مهم نیست اما در صورت سبز بودن از اعتبار بیشتری برخوردار است
 • به میزانی که سایه بالایی بلندتر باشد الگو دارای اعتبار بیشتری است
 • در این الگو حداقل قیمت برابر با حد ضرر است
 • در صورتی که بین بدنه کندل تایید و بدنه چکش برعکس گپ وجود داشته باشد این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است
 • در صورتی که حد ضرر فعال شود الگو دیگر دارای اعتبار نیست
 • اگر چکش برعکس شکل بگیرد در حمایت نیازی به کندل تایید نخواهد بود
 • در این الگو کندل تایید کندلی سبز رنگ است که قیمت بسته شدن آن از بدنه الگوی چکش برعکس بالاتر و بیشتر می باشد

کد فیلتر چکش سفید و چکش معکوس سفید

چکش سفید و چکش معکوس سفید نیز از دیگر الگوها و فیلترهایی هستند که برای تحلیل بازار از آن ها استفاده می کنند. در واقع فیلترهای بورسی به افرادی که در بازار بورس تهران سرمایه گذاری کرده اند می تواند بسیار کمک کننده باشد و وضعیت سهام ها و نواسانات بازار را مشخص کند.

چکش سفید در واقع استعاره ای از کندل صعودی به شکل چکش می باشد. این فیلتر در واقع نوسانگیری سهم هایی را مشخص می کند که چکش سفید را در طی روز تشکیل می دهند. از این رو با بررسی های آن ها می توان به آن ها ورود پیدا نمود.

الگو چکش وارونه

از الگوی چکش وارونه نیز به منظور ارزیابی بازار و پیش بینی نوسانات قیمت استفاده می کنند. این الگو همانند ستاره ثاقب سایه ای بلند و بدنه ای در پایین دارد . اگر این کندل در سقف شکل بگیرد به آن ستاره ثاقب می گویند و نشانه ای از ریزش می باشد. این در حالی است که اگر کندل در کف به وجود آید چکش وارونه ایجاد می شود و برگشت روند از کف را نشان می دهد.

توجه داشته باشید که در الگوی چکش وارونه رنگ بدنه هیچگونه تاثیری بر فرآیند ندارد و تایید الگو حتما توسط کندل بعدی انجام می شود. در این الگو هر چقدر که بدنه کوتاه تر باشد الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است. البته سایه بلند تر نیز به اعتبار الگو می افزاید. به منظور اثر بخشی بهتراست که بدنه کندل چکش وارونه به رنگ سفید و کندل ستاره ثاقب به رنگ مشکی باشد.

الگوی چکش

الگوی چکش

نحوه رفتار قیمت هنگام شکل گیری الگوی چکشی

رفتار الگو چکشی دقیقا مانند توپی است که در یک ظرف پر از پشم نرم بیافتد و بعد با سرعت زیادی به بالا پرتاپ شود. ریزش سهم در هنگام تشکیل کندل و حمایت خریداران و همچنین صعود قیمت در آن روز اتفاقی می باشد که در شمع چکش شاهد رخ دادن آن هستیم. در این الگو دم بلند چکش همانند حرکت رفت و برگشتی توپ بوده که داخل یک محدوده حمایت قیمت فرو رفته و بالا می آید.

در روندهای صعودی نمونه هایی از الگوهای چکش مشاهده می شود که موجب اتمام روند نشده اند و حتی توانسته اند سیگنال فروش قطعی را صادر نمایند. در صورتی که تنه کندل پس از روز چکش به محدوده سایه بلند پایینی چکش وارد شود الگو چکش کاملا نقض می شود و موجب می شود که روند نزولی گردد.

الگو چکشی هنگامی می تواند کار خود را به درستی انجام دهد که انتهای روند نزولی و در پایین ترین بخش آن باشد. به این معنی که بدنه کندل چپ و راست الگو هرگز نباید به محدوده قیمتی دم چکش وارد شود. همچنین سایه پایینی هر یک از کندل ها نیز نباید پایین تر از سایه پایینی چکش باشد. به عبارتی می توان گفت الگوی چکش باید حتما در پایین ترین قسمت روند ایجاد شود.

احتمال برگشت روند بعد از الگوی چکشی چند درصد احتمال دارد؟

در بازار صعودی این الگو 60 درصد و در بازار نزولی 59 درصد احتمال برگشت روند وجود خواهد داشت. در روز کندل کش حجم بالا موجب وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری می شود که کارایی الگو بیشتر شود.

فعلا بذارم باشه! دلیل بسیاری از ضررهای ما در بازار بورس

نخبگان عزیز سرمایه گذاری در بازار بورس، شاید شما هم چه در نقش یک سرمایه گذار، چه در نقش یک مدیر یا سرپرست یک خانواده با جمله «فعلا بذارم باشه» سر و کار زیادی داشته باشید. در این مطلب تصمیم داریم تا در خصوص یک اشتباه رفتاری که به جرأت می‌توان گفت در رفتار اغلب وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری سرمایه گذاران وجود دارد اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهیم. در اشتباه رفتاری «زیان گریزی» یا «Loss Aversion Bias» تمایل افراد به پرهیز از زیان، بیشتر از کشش آنها به سمت کسب سود است. وقتی فرد دچار زیان گریزی می‌شود از نظر روانی امکان وقوع زیان، دو برابر بیشتر از امکان کسب سود در تصمیم‌گیری‌اش تاثیر می‌گذارد. می‌توان این طور گفت که برای یک شخص زیان گریز، ضرر هزار ریالی دارایی مطلوبیتی برابر با سود دو هزار ریالی دارد. این موضوع نشان می‌دهد که وقتی میزان سود و زیان با هم برابر باشند افراد در آن دارایی سرمایه گذاری نمی‌کنند چرا که زیان برای آنها نسبت به سود، بار روانی سنگین‌تری را دربردارد. شاید به نظر شما این موضوع، ویژگی بدی نباشد و فکر کنید که نوعی فرار از ریسک به شمار می‌رود؛ اما در واقعیت، همین ویژگی اخلاقی باعث کم شدن سود و بیشتر شدن ضرر‌ها می‌شود. با خانه سرمایه همراه باشید تا چگونگی این ماجرا را برایتان توضیح دهیم.

تمایل افراد به پرهیز از زیان، بیشتر از کشش آنها به سمت کسب سود است. در واقعیت، همین ویژگی اخلاقی باعث کم شدن سود و بیشتر شدن ضررها می‌شود.

loss-aversion

همانطور که در تصویر بالا می‌بینید با وجود آن که از نظر حجم سود و زیان، مقدار « x » ثابت است اما شادی کسب این سود، بسیار کوچک‌تر از اندوه از دست دادن آن مقدار از پول خواهد بود. همین موضوع باعث ضرر بسیاری از افراد می‌شود.

زیان گریزی، یکی از دلایل ضررتان است

جمله «فعلا بذار باشه!» در میان بسیاری از سرمایه گذاران شایع است. این جمله بدان معنی است که یک فرد آن‌قدر صبر می‌کند و منتظر می‌ماند تا اینکه یک سرمایه گذاری زیان‌ده، نتیجه معکوس دهد و رونق بگیرد. چنین استراتژی می‌تواند خطرناک باشد. چون بهترین پاسخ در شرایط زیان، فروش دارایی و سرمایه گذاری آن در فرصت‌های دیگر است. مثلا شما سهم بانک صادرات را می‌خرید اما بعد از مدتی ناگهان سهم در سرازیری افت کردن قرار می‌گیرد. با وجود این که سهم شما دچار ضرری ۵ درصدی شده اما دلتان نمی‌آید آن را بفروشید و سهم را به امید برگشت نگه می‌دارید و به نوعی ریسک پذیر می‌شوید! این کار اشتباهی است. اگر در طول یک سال، سهم بانک صادرات شما ۴۰% افت کند چقدر ضرر می‌کنید؟! ۴۰% سرمایه شما از دست خواهد رفت. در صورتی که اگر پول خود را در بانک صادرات سرمایه گذاری کرده بودید، می‌توانستید بدون ریسک ۲۰% سود کنید. در نتیجه، شما بعد از یک سال چیزی در حدود ۶۰% ضرر کرده‌اید. کاش ریسک پذیر نشده بودید و سهم خود را در همان ۵% ضرر می‌فروختید!

وارن بافت و زیان گریزی

warren-buffet-insta

در مطالب زیادی توصیه شده که اول در بازار بورس حفظ سرمایه کنیم. مثلا «وارن بافت» که از راه سرمایه گذاری در بازار سهام به ثروتمندترین مرد جهان تبدیل شده است می‌گوید: «قانون اول: هرگز پولتان را از دست ندهید. قانون دوم: هرگز قانون اول را فراموش نکنید.» شاید یکی از دلایلی که ما این قانون را زیر پا می‌گذاریم تبدیل شدن ناگهانی ما از فردی ریسک گریز به ریسک پذیر باشد.

نقطه خطر را بشناسید!

نکته جالب آنجا است که بیاییم زیان گریزی را به ریسک گریزی (Risk Aversion)، ریسک پذیری یا ریسک طلبی (Risk lover) ارتباط دهیم، چگونه؟ به این صورت که اگر فردی سرمایه گذاری خود را رو به رشد و ترقی ببیند ریسک گریز می‌شود و با شتاب، آن سرمایه گذاری را می‌فروشد. چون می‌ترسد که بازار معکوس عمل کند و سودهای او از بین برود. اما زمانی که سرمایه گذاری‌های او در زیان باشند به فردی ریسک پذیر تبدیل می‌شود و سرمایه گذاری‌های زیان‌ده خود را حفظ می‌کند. چون امیدوار است که شرایط تغییر کند و سرمایه گذاری‌های او از زیان خارج و به سود تبدیل شوند. دقت کنید که موضوع ریسک گریز بودن افراد در شرایط سود با بحث «طمع» متفاوت است. چون طمع، زمانی معنا دارد که سرمایه گذاری شخص رشدی را در پیش نداشته ولی به امید رشد بیشتر، دارایی خود را به فروش نمی‌رساند. اما ریسک گریز بودن در سود یعنی وقتی یک سرمایه گذاری به احتمال زیاد در ادامه، رشد خواهد داشت اما شخص اطمینانی به این رشد ندارد و می‌ترسد که روند رشد به وضعیتی منفی تبدیل شود.
نمونه بارز این اتفاق را می‌توان در سال ۱۳۹۲ و در بورس اوراق بهادار تهران دید. به عنوان مثال، نماد واتی (سرمایه گذاری آتیه دماوند) در آن سال که اوج رشد بازار بورس در چندین سال اخیر بود تا حدود قیمت ۹۰۰۰ ریال رشد کرد. فردی که در قیمت ۹۰۰۰ ریال یا سقف قیمت، خرید کرده بود پس از افت قیمت تا محدوده کمتر از ۶۰۰۰ ریال (یعنی ۳۳% زیان) همچنان امیدوار به برگشت شرایط و رشد قیمت بود تا اینکه حداقل سهم خود را در نقطه سر به سر به فروش برساند. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و سهامدار علاوه بر تحمل زیان شدید از فرصت‌های سرمایه گذاری دیگر هم بازماند. این مثال می‌خواهد بیان کند که خریدار سهم واتی، حتی پس از سقوط قیمت این سهم، همچنان بر ریسک پذیری خود اصرار داشت که این اشتباه موجب شد تا زیان او روز به روز افزایش یابد.

راه چاره چیست؟

راه چاره را می‌توان در این دانست که یک نخبه سرمایه گذاری در بازار بورس باید بتواند با استفاده از آموخته‌های خود در جایی مناسب از سهم زیان‌ده خارج شود، بدون اینکه درگیر این اشتباه رفتاری یا به قولی سوگیری رفتاری شود. این کار با ابزاری‌هایی مثل تحلیل تکنیکالی که در دوره نخبگان بورس می‌آموزید اتفاق می‌افتد. حد ضرر را برای خرید سهم به یاد آورید؛ اگر یادتان باشد در دوره نخبگان بورس خانه سرمایه می‌گفتیم حد ضرر را کجا بگذارید و بدون چون و چرا در همان حد ضرر از سهم خارج شوید تا اول بتوانید سرمایه خود را حفظ کنید و سپس بتوانید در زمان مناسب از بازار کسب سود کنید. نخبگان بورس، شما به علم تحلیل تکنیکال و بنیادی مسلط هستید. فقط کافی است همین نکات ساده را رعایت کنید تا ببینید چقدر نسبت به افراد عادی در بازار بورس جلو هستید و سودهایی می‌کنید که خیلی‌ها در خواب هم نمی‌بینند.

پس یادمان باشد با داشتن حد ضرر و شجاعت در فروش در حد ضرر، می‌توان از اشتباه رفتاری تبدیل شدن از ریسک پذیر به ریسک گریز جلوگیری کرد و همین موضوع، بخش اعظمی از موفقیت شما در بازار بورس را تضمین می‌کند.

وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری

از جمله آموزه ای ابتدایی اقتصادی است که بازار دارایی های مالی زودتر از بازار دارایی های فیزیکی واکنش نشان می دهند اتفاقی که به صورت معکوس در بازار سرمایه ایران در حال رخ دادن است. . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

تابستانی سخت در انتظار سهامداران؟

به گزارش می متالز، از ابتدای سال تا اواخر اردیبهشت ماه 1401، شاخص هم وزن بورس اوراق بهادار تهران حدود 28درصد و شاخص کل نیز حدود 18درصد بازدهی داشتند، اما بازار سرمایه به یک باره از ابتدای خرداد ماه همانند سال گذشته روند اصلاحی خود را آغاز کرد و رکود بر معاملات بورس حاکم شد. رکود بازار سرمایه در حالی ادامه دارد که سایر بازار های موازی با اقبال سها .

کوچ سرمایه ها به بازارهای غیرشفاف

مسکن و دلار و سکه است و تا زمانی که بلاتکلیفی های سیاسی ادامه دار باشد، پول ها از بازارهای شفاف به سمت بازارهای غیرشفاف برای گرفتن سود حرکت می کنند . خروج سرمایه گذاران خرد از بازار سهام پیش از این فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه نیز درباره روند بازار سرمایه گفته بود: اگر بخواهیم ببینیم چه عواملی در ریزش بازار سرمایه در یک ماه گذشته اثر داشته است، باید دو بخش را در نظر .

دپارس آماده انجام معامله می باشد

به گزارش نبض بورس به نقل از کدال،نماد معاملاتی شرکت معاملاتی پارس دارو (دپارس) پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و عمومی فوق العاده مبنی بر اصلاح اساسنامه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران .

امکان جبران ضرر سهامداران بورس توسط دولت وجود ندارد

جبران گردد ادامه یابد. لطفا در صورت صلاحدید دستور فرمایید مسئولین ذیربط پیگیری نمایند . با علم به اینکه در بازار سرمایه هر کس مسئول خرید و فروش و سود و زیان سهام یا اوراق مالی خود است و همان گونه که سود افراد به خودشان برمی گردد، زیان آن ها نیز متوجه خودشان است، چون بازار سرمایه ذاتا یک بازار دارای نوسان است، موضوع را پیگیری کرد؛ پیش فرض این است کسی که وارد این بازار می شود، ریسک و نوسان آن .

از چاله به چاه انحصار؟!

وجود دارد یا خیر اظهار کرد: در این صورت، چرا در چنین شرایطی اصرار بر خصوصی سازی داریم؟ علاوه بر اینکه می توان حداقل به بازارهای منطقه قطعه صادر کرد. منظور صادرات قطعات های تک نیست، بلکه قطعاتی مانند لنت ترمز و. که در داخل تولیدکنندگان زیادی دارند. چطور است که قطعات CKD وارد می شود اما برای صادرات مشکل داریم؟ این ها بهانه است و واقعیت این است که در بازار بسته خصوصی سازی نمی تواند خیلی .

کارشناسان همچنان نگران سقوطند

. برت مانستر، سرمایه دار خطرپذیر و یکی از علاقه مندان قدیمی ارزهای دیجیتال، به این نکته اشاره کرده است که با وجود کاهش قیمت بیت کوین، پذیرش این ارز دیجیتال بین مردم و سازمان ها همچنان ادامه دارد و همین مساله چرخه فعلی بازار را با چرخه قبلی در سال 2018 متفاوت می کند. با این حال، داده های موجود نشان می دهد که موجودی صندوق های سرمایه گذاری بیت کوین در ماه ژوئن (خرداد) تا حدود یک سوم کاهش یافته است .

اولویت با نمادهای کوچک است

هدف نزدیک شرکت ها از عرضه اولیه سهام خود در بازارسرمایه و مشارکت سهامداران خرد در سود و زیان آن ها، کاهش هزینه مالیاتی و تامین مالی از محل مبالغ دریافتی در مرحله عرضه اولیه است؛ ولی به همین جا ختم نمی شود و اهداف بزرگ تری هم برای شرکت ها از همین محل و ورود به بازارسرمایه می توان متصور بود. از مهم ترین اهداف، می توان به بازی سهامداری و نوسان گیری از طرق مختلف، همچون بازارگردانی (اهداف .

تسلا در بازار کم می شود

به گزارش صنعت ماشین ، شرکت خودروسازی تسلا که تحت تاثیر قرنطینه های کووید-19 چین و هزینه های فزاینده آن قرار دارد، اعلام کرد که در سه ماهه دوم 254 هزار و 695 وسیله نقلیه تحویل داده است که حدود 18 درصد نسبت به سه ماهه اول کاهش داشته است. اختلالات زنجیره تامین در تاسیسات جدیدتر این شرکت در تگزاس و آلمان نیز به تولید آسیب می زند و تحلیلگران هشدار می دهند که این مسائل ممکن است سود تسلا را .

خودروسازان از زیان خارج می شوند؟

واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروسازی است. بر همین اساس نیز عرضه بلوکی سهام دو شرکت خودروساز موردبحث، گزینه اصلی مطرح شده برای فرآیند خصوصی سازی آنهاست. با این وجود، در یک ماه اخیر اخبار ضدونقیض زیادی در این باره مطرح شده و عملکرد بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده، چراکه با توجه به فرآیند عرضه بلوکی سهام دو شرکت یادشده، انتظار می رود قیمت تابلوی سهام خودرو و خساپا در تعیین قیمت بلوک اثرگذار .

صاحبان سهام عدالت پولدار می شوند | واریز جدید سود سهام عدالت چقدر است؟

) سود واریز شود. از سوی دیگر شورای عالی بورس به سازمان خصوصی سازی اجازه داد که در صورت درخواست شرکت های غیربورسی سرمایه پذیر سهام عدالت در رابطه با افزایش سرمایه اقدامات لازم را انجام دهد. پرداخت سود سهام عدالت می تواند در وهله اول نقدینگی در گردش بورس و در مرحله دوم نقدینگی در گردش بورس را افزایش دهد. از سوی دیگر نقدینگی حاصل از پرداخت سود نیز می تواند وارد معاملات بازار سرمایه .

سهامداران فرار سرمایه از بورس/ عوامل مؤثر بر رفتار بازار بورس

به گزارش نبض بازار ، یکی از مهم ترین المان هایی که فعالان بازار سرمایه علاقه مندند درباره آن ها اطلاعات دقیق و کاملی کسب کنند. در واقع آینده بازار سرمایه و رفتار های احتمالی آن، اهمیت قابل توجهی برای سرمایه گذاران دارد. مناسبات اقتصاد بین الملل و مناقشات سیاسی منطقه ای، قیمت نفت و کالا های جهانی، عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کلان ازجمله نرخ ارز، سود بانکی و تعرفه بازرگانی، تحولات صنایع و اقتصاد شرکت .

پیش بینی بورس فردا

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از تجارت نیوز، انتشار گزارش رشد نقدینگی و بدهی دولت باعث شد سهامداران امیدوار شوند که آیا تورم به داد بورس می رسد یا رکود فعلی بازار ادامه خواهد داشت؟ بورس تهران امروز معاملات را با رشد ناچیزی به پایان رساند و روند رکودی هفته های اخیر ادامه پیدا کرد. کارشناسان اعتقاد دارند ریسک های زیادی بازار را تهدید می کند و به همین دلیل سهامداران نسبت به سرمایه گذاری .

چه کسانی شهریور سود سهام عدالت می گیرند؟

بر اساس اعلام دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت تا پایان شهریور ماه سود سهام عدالت پرداخت می شود. چه کسانی سود سهام عدالت می گیرند؟ به گزارش روند بازار به نقل از تجارت نیوز ، بخش عمده ای از افراد کشور دارای سهام عدالت هستند که برخی آنها به طور مستقیم و برخی دیگر به صورت غیر مستقیم در بورس آزادسازی شده اند. روز یکشنبه 12 تیر ماه پیمان حدادی، دستیار رئیس سازمان بورس .

پیش بینی بورس امروز 15 تیر 1401/ بازگشت تعادل به بازار بورس

به گزارش نبض بازار ، بورس روز گذشته رشد سه هزار و 918 واحدی را تجربه کرد در سطح یک میلیون و 511 هزار واحدی قرار گرفت. امروز چند سیگنال برای بازار وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند که تالار شیشه ای، روند مثبتی را تجربه می کند. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که شاخص کل در این روز تا حدودی مثبت می شود. این تعادل هر روز می تواند به یک سمت شکسته شود که شرط شکسته شدن آن در جهت مثبت .

بازدهی 8 درصدی صبا انرژی در سال 1400 با وجود کاهش وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری 8- درصدی شاخص کل بورس به خاطر پرتفوی هوشمندانه و .

صندوق بازنشستگی( هلدینگ صبا انرژی) در سال های اخیر حضور مثبت و موثری در بازار سرمایه و سهام داشته و کمک قابل توجهی در تحقق اهداف سهامدار عمده یعنی سازمان بازنشستگی کشوری و بازنشستگان کشور بوده است. مدیران این شرکت، با ارائه گزارش مالی شفاف، وضعیت پرتفوی شرکت، گردش مالی، سهام، سرمایه گذاری ها و سود شرکت را ارائه کرده و با توجه به تحولات جهانی و منطقه ای و به خصوص تحولات سه سال اخیر که با .

استقبال نه چندان خوب از پلستار

جهان به سرعت به طرف استفاده از ماشین های الکتریکی حرکت می کند و به همین دلیل خرید سهام شرکت هایی که این ماشین ها را می سازند، سرمایه گذاری امنی است. اما وضعیت اقتصادی در ماه های گذشته باعث شده تا سرمایه گذاران در اعتماد به آینده خودروسازان تازه وارد تردید کنند. تورم بالا و کمیابی مواد اولیه ماشین های الکتریکی را گران تر و روند تولید را مختل کرده است. از طرف دیگر قدرت خرید مردم کمتر شده .

بازدهی بورس در بهار 12.5 درصد؛ نرخ تورم خرداد ماه 12.2

اقبال سرمایه گذاران و رشد در بازه میان مدت همراه شود. عبدی بیان کرد: با توجه به فصل برگزاری مجامع و تقسیم سود شرکت ها، قیمت سهام حاضر در بازار رقیق تر شده و پتانسیل رشد قیمت برای کوتاه مدت افزایش پیدا کرده است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: مجموعه این عوامل نشان می دهد که بازار سرمایه با وجود ریسک های زیادی که به آن تحمیل می شود، همچنان بستری مناسب برای سرمایه گذاری خواهد بود. .

تاثیر مذاکرات برجامی بر بازار بورس

با صادرات بیشتر از درآمدزایی بالاتری هم برخوردار خواهند بود که در نهایت به سود سهامداران است. ضمن آنکه مهم ترین دستاورد برجام، ثبات اقتصادی و بهبود فعالیت های اقتصادی است که این موارد هم بر بازار بورس تأثیرات مثبتی دارد. شایان می گوید: بهره مندی از فنّاوری های روز، ورود سرمایه گذاران خارجی و افزایش سرمایه نیز از دیگر مزایای تحقق برجام برای شرکت های بورسی است. به این ترتیب نباید ابهامی نسبت به .

متقاضیان عرضه اولیه فرود بخوانند

روزانه در سایت " نبض بورس " گزید ه ای از آخرین اخبار و مطالب جذاب پیرامون بازار سرمایه، مسکن، ارز، انرژی و سرمایه گذاری تهیه و منتشر می گردد. گزارش کامل از گزیده خبرهای امروز نبض بورس ( https://nabzebourse.com ) را با کلیک بر تیتر آن بخوانید. عقب گرد سه کاناله دلار با وجود فشار دلالان اتفاق مهم برای قیمت سکه متقاضیان عرضه .

سایه تورم بر سر صنایع

اولین ماه از دومین فصل سال شاهد برگزاری بیشترین حجم مجامع سالانه شرکت ها خواهد بود و گزارشات حسابرسی شده عملکرد و نحوه تقسیم سود و اعلام زمان پرداخت آن بر تصمیم گیری سرمایه گذاران مؤثر است. شرکت هایی که از تقسیم سود بالا و نسبت قیمت به سود مناسب برخوردار هستند و امکان تکرار سود مناسب آنها در سال جاری بالاست احتمالا از گزینه های مورد توجه فعالان بازار برای ورود سرمایه خواهند بود. نمونه هایی از این .

2+1 پرده از برجام در بورس

در این میان گمانه زنی ها از امکان سقوط قیمت سهام در روزهای آینده چشم انداز نامشخصی از روندسرمایه گذاری ها در این بازار ترسیم کرده است. این شرایط نامطلوب که تحت تاثیر چند عامل مهم به وجود آمده، در هفته های گذشته رونق بازارهای رقیب و کم رمقی بازارسهام را به دنبال داشته است. کاهش نرخ جهانی کامودیتی ها و وضعیت مبهم مذاکرت هسته ای کشور نمادهای مرتبط با این بخش را مورد هدف قرار داده است. از سوی دیگر جذابیت بازارهای موازی و در عین حال تورم زا افت میانگین وز .

توجه به ارزندگی سهام

دلار آنها به صرافی ها داده است، به نظر می رسد گروه های مختلفی در بازار از جمله گروه فلزات اساسی، پتروشیمی ها، معدنی ها، پالایشی ها و. پتانسیل های خوبی داشته باشند. به دلیل اینکه در فصل مجامع هستیم، شرکت های زیادی را در صنایع مختلف می توان پیدا کرد که بعد از تقسیم سودهای نقدی، در محدوده قیمتی جذابی قرار می گیرند و p/e های کمتر از 5 آنها ریسک بالایی به سرمایه گذاران تحمیل نمی کند. البته در .

پیش بینی بازار سهام و بررسی ریسک های پیش رو

. ، شاهد ورود پول به هستیم. در صورت احیای برجام صنایع حمل ونقل، خودرو و همچنین صنعت بانکداری از صنایع پیشروهای بازار قلمداد خواهند بود. قیمت گذاری و واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا از موضوعات مهم دیگر بازار است. سوابق تاریخی بیانگر این است که در صورت تحقق این رویداد و رشد صنعت خودرو با توجه به پیشرو بودن این صنعت در بازار سرمایه ایران، انتظار رشد در کلیت .

خلاف بودن تخصیص سهام غیر بورسی به سبد سهام عدالت

به گزارش بازار ،اکبر حیدری تصریح کرد: یکی از چالش ها، مشخص نبودن سود عملکرد شرکتها است. هر چند که سازمان خصوصی سازی عملکرد سال 99 این شرکتها را 800 میلیارد تومان اعلام کرده است، اما بعد از افزایش سرمایه ها، این پول بعلاوه مبالغی که احتمالاً قبل از سال 98 و قبل از آزادسازی سهام عدالت نزد سازمان خصوصی سازی مانده بود؛ باید تعیین تکلیف شود و به صاحبان سهام تودیع شود. حیدری تصریح کرد: مطابق .

سورپرایز ویژه رئیسی برای جاماندگان سهام عدالت | واریزی میلیونی به حساب وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری این افراد

16 سال گذشته فوت کردند که دارایی آنها باید بین وراث تقسیم شود اما مشکل این است که چون اطلاعات انحصار وراثت به صورت متن وجود دارد و اطلاعات آن به صورت دیتا ذخیره نشده است نمی توانیم نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنیم که البته با همکاری قوه قضاییه و مذاکراتی که صورت گرفته در نظر داریم با دریافت اطلاعات انحصار وراثت این دسته از هموطنان نسبت به تقسیم ارث بین وراث و پرداخت سود های سهام عدالت از طریق یک سامانه الکترونیک اقدام کنیم و بر اساس برنامه ریزی ها احتمالا در اواخر تابستان یا اوایل پاییز این سرویس راه اندازی می شود. .

دود شدن 5 هزار میلیارد تومان در رکود بورس

وضعیت درکوتاه مدت ممکن است سود ببرند، اما در بلندمدت احتمال دارد که کل اقتصاد و شرکت های بورسی ضرر کنند. چرا که بسیاری در این بازار معتقدند روزنه امیدی برای بورس وجود ندارد و این موضوع را برنمی تابند و نسبت به گزینه فروش اقدام می کنند. ایزدی در مورد خروج سرمایه ها از بازار سرمایه و ورود آن به بخش های دیگر و بازار های موازی نیز گفت: در ایران چند بازار محدود سرمایه گذاری وجود دارد و نمی توان در بازار .

ضرورت توجه مجلسی ها به بازار سرمایه

نظر را بر عهده داشته باشد از دیگر موارد مورد توجه اهالی بازار سرمایه است. حاجی غلامی افزود:همچنین اضافه شدن موضوعات مرتبط به سهام خزانه و همچنین نحوه حق رای شرکت های فرعی و وابسته در برگزاری مجامع و تعیین هیات مدیره به منظور رعایت حقوق سهامداران و اصول حاکمیت شرکتی و عدم استفاده از مدیران شرکت از سهام خزانه در انتخاب هیات مدیره، الزام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به عرضه محصولات در بورس های وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری کالایی، مگر در مواقعی که به تشخیص سازمان قابلیت پذیرش و عرضه در بورس را نداشته باشد برخی از پیشنهادات ما بوده است. .

پیش بینی بورس 14 تیر 1401

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز ، بازار این روزها بیشتر استقبال به سمت سهم های کوچک دارد و شاهد حرکت پول بین گروه ها هستیم. طی چند ماه اخیر، بازار روی خوشی به نمادهای بزرگ نشان نداده است؛ به طوری که یا برآیندشان وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری منفی بوده یا اینکه نسبت به قبل تغییرات محسوسی نداشته اند. با خروج سرمایه ها و کاهش اعتماد عمومی به بازار سرمایه، مدت زیادی است که جنب و جوش بازار از بین رفته است، ارزش معاملات در محدوده .

بسته حمایتی جدید از بازار سرمایه

پس از انتشار بسته ۱۰ بندی برای حمایت از بازار سرمایه حالا رئیس سازمان بورس می‌گوید حمایت‌ها به همین جا ختم نمی‌شود و قرار است پیشنهاد بسته حمایت چندبندی را به ستاد هماهنگی اقتصادی داده شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، ۷ آبان ۱۴۰۱ بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه منتشر شد.

به نقل از بازار سرمایه ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه‌ای با اعضای کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، اظهار کرد: سازمان بورس حمایت‌های خود را محدود به بسته ۱۰ بندی نمی‌کند و در این طرح سعی شد تا مسائل جزئی همچون عدم تطبیق زمان معاملات بورس و فرابورس، ورود عرضه اولیه‌ها به بازار و… که باعث حساسیت سهامداران شده بود، برطرف بشود.

مجید عشقی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده، منابع جدیدی از صندوق توسعه ملی به بازار سهام وارد شد و برای نخستین بار این صندوق با کد معاملاتی خود اقدام به خرید سهام کرده است؛ این اقدام خوبی برای دولت و بازار سهام محسوب می‌شود چراکه دارایی‌های ریالی این صندوق به‌ نوعی تبدیل به دلار شده است. با توجه به افت قیمت سهام، می‌توان این موضوع را اینگونه تعبیر کرد که یک دارایی را در عوض اینکه با نرخ دلار در کانال ۳۰هزار تومانی تهیه کنند، آن را با نرخ دلار ۱۵ هزار تومانی خریداری کرده‌اند.

عشقی افزود: به بیان دیگر صندوق توسعه ملی که یک منبع بین‌النسلی به حساب می‌آید، دارایی ارزنده‌ای را در قیمت‌های بسیار نازلی اندوخته کرده و این اقدام برای کشور و شرایط فعلی بازار سهام مناسب است؛ امیدواریم این اقدام در آینده نیز تداوم پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مطرح کرد: جهت افزایش اثرگذاری اقدامات حمایتی، قصد ارائه یک پیشنهاد چندبندی (سه الی چهار بند) به ستاد اقتصادی دولت را داریم و در تلاش برای اخذ مصوبه‌هایی در راستای رفع دغدغه‌های کلان بازار سهام هستیم.

دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: باید به طور مشخص و بر اساس اولویت موضوعات را مطرح و پیشنهادهای خود را به ستاد اقتصادی دولت اعلام کنیم تا به این واسطه دغدغه‌های اصلی فعالان بازار سهام همچون حذف هاب‌های اروپایی از فرمول نرخ خوراک، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری و … برطرف بشود؛ در تلاشیم تا هرچه سریع‌تر این موارد تعیین و تکلیف و سایه سنگین آنها تا سال آینده از سر بازار سرمایه رفع بشود.

مجید عشقی بیان کرد: بخشی از اصلاحات مربوط به بودجه می‌شود و بخش دیگری نیز باید در روح حاکم بر بودجه لحاظ شود و کلیت ارکان‌ها آن را در نظر داشته باشند. ما احکامی که سال گذشته وجود داشت و چند بند جدید را در برای بودجه پیشنهاد کرده‌ایم که این موارد باید در مجلس مورد دفاع قرار بگیرد و سعی داریم با رایزنی با کمیسیون اقتصادی بتوانیم شرایط مطلوبی در بلندمدت برای بازار سهام به وجود بیاوریم.

عشقی گفت: در خصوص بودجه جلسات متعددی داشتیم و احکامی از آن استخراج و به وزارتخانه ارسال شد اما با این حال تمامی فعالان بورسی می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را اعلام کنند و با خرد جمعی این موضوع تا پایان آبان ماه سال جاری به نتیجه برسد.

وی با اشاره به یکی از تردیدهای این روزهای سهامداران، ابراز کرد: حاشیه سود شرکت‌ها به علت اوضاع اقتصاد جهانی و افت قیمت‌ کامودیتی‌ها، کاهش داشته است اما نباید به این موضوع وزن زیادی داد چراکه با منطق سرمایه‌گذاری، سهام شرکت‌ها برای سه ماه خریداری نمی‌شوند و افراد باید با نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند؛ این نوسان‌ها کاملا طبیعی است و قطعا چنین شرایطی باقی نخواهد ماند؛ از طرفی تمامی این شرایط و مشکلات در قیمت‌های فعلی منعکس شده است. با ورود پول‌های جدید این فضا کنترل خواهد شد و تمامی خریداران اثرات مثبت آن را در بازه یکساله خواهند دید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.